محصولات

رنگدانه زرد
1402-08-09
آنزیم آمیلاز
1402-08-09
نمایش همه

آنزیم بتا ماناناز

این آنزیم محصول شرکت VTRچین می باشد. این شرکت در راستای توسعه فرآیند های تخمیری و فناوری های جدید پس از تخمیر، در نهایت موفق به تولید آنزیم بتاماناناز شده است.
با توجه به فعالیت بالای آنزیم مذکور شیوه های مختلف آماده سازی این محصول به نحوی توسعه یافت که بتواندجوابگوی نیاز های متقاضیان این آنزیم باشد.

ظایف بتا ماناناز
1-کمک به تجزیه بتا مانان در کنجاله های سویا، پالم، تخم پنبه، کلزا و سایر کنجاله ها به طوریکه عملکرد رشد پرندگان و کارایی مصرف خوراک را بهبود می بخشد.


2-افزایش ترشح انسولین و فاکتور رشد شبه انسولین) ( IGF-1و بهبود مصرف انرژی توسط بهتر شدن هضم بتاگلوکان و همچنین متابولیسم کربوهیدرات ها.

3-بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش و بافت مخاطی، تحریک و تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد رشد حیوانات.

4-جذب سموم قارچی(مایکوتوکسین ها)، تحقیقات نشان می دهند که محصولات حاصل از تجزیه بتا مانان ها و اولیگو مانان های حاصل می توانند با جذب فیزیکی سموم قارچی
مانند یک توکسین بایندر عمل نموده و باعث حذف اثرات مخرب این سموم خواهند شد.

5-کاهش ضریب تبدیل خوراک و کاهش طول دوره پرورش و افزایش یکنواخت وزن کشتار

میزان بتامانان موجود در مواد خوراک و تنوع مقادیر آن:
مانان به طور گسترده ایی در بیشتر بخش های تشکیل دهنده اجزای گیاهی جیره غذایی وجوددارند. مانان ها به عنوان جز ثانویه همی سلولز، در مواد خوراک طبیعی نیز دیده می شوند.
بتامانان به پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای
) ( NSPتعلق دارد که عموما در دانه گیاهان دیده میشود. مانان عمدتا در کنجاله های پالم، سویا، گلرنگ و سایر کنجاله های دانه های روغنی
دیده می شود

 

شکل محصول: گرانول و پودری


دوز پیشنهادی مصرف: میزان 100الی 150گرم در تن خوراک


دستور مصرف:
کاهش میزان انرژی جیره تا حدود 50الی 100کیلوکالری که با نظر متخصص تغذیه امکان پذیر است.
(فرمولاسیون را طوری تنظیم کنید که انرژی قابل هضم (انرژی قابل متابولیسم) 100-50کیلو کالری بر کیلوگرم کاهش یابد. این امر کیفیت خوراک پایدار را تضمین می کند و در عین حال
هزینه فرمولاسیون را با افزودن این محصول کاهش می دهد.)


موارد احتیاط:
از آنجاییکه میزان مصرف آنزیم در هر تن خوراک کم است در هنگام مخلوط کردن ترجیحا ابتدا یک پری میکس تهیه و سپس با اجزای پر مصرف مخلوط شود.

بسته بندی:
محصول پودری: 25کیلوگرم در هر کیسه پلاستیکی
محصول گرانولی: 20کیلوگرم در هر درام


تاریخ انقضاء: 12ماه پس از تولید

English