1399-12-17

آزمایش مقاومت فیتاز VTR در برابر حرارت

آزمایشی برای برآورد کردن پایداری 3 منبع فیتاز در برابر حرارت و میزان تاثیر حرارت بر فعالیت آنها پس از پلت در دماهای مختلف، توسط دانشگاه […]
1399-12-17
آزمایشی برای ارزیابی تاثیر فیتاز اگزوژنوس (برونی) که به رژیم غذایی بر پایه ی گندم و سویای جوجه های گوشتی تزریق شده بود، توسط دانشگاه سیدنی […]
1399-12-17
این آزمایش در دانشگاه Konkuk در شهر سئول کره جنوبی برای بررسی تاثیر فیتاز میکروتک شرکت VTR بر عملکرد رشد، تعداد سلول‌های خون، و میزان مقاومت […]
1399-12-17
برای ارزیابی میزان تاثیر فیتاز VTR در شرایط تغذیه و پرورش کلمبیایی، آزمایشی توسط موسسه علمی Tekzol طراحی شد تا در مرکز آزمایشات حیوانی این موسسه […]
1399-12-17

ارزیابی سطح فیتاز VTR در خوراک جوجه‌های گوشتی

در سالهای اخیر، استفاده از آنزیم‌های اگزوژنوس (برونی) در خوراک طیور به منظور بهره‌وری بهتر از خوراک بسیار رواج یافته است. فیتاز مهمترین آنزیم اگزوژنوس است […]
English