1399-09-15

وبینار شرکت VTR با موضوع آنزیم بتا ماناناز در تغذیه طیور

سخنران: دکتر خوان آنتونیو ژاویر (Dr.Juan Antonio Javierre) دکترای دامپزشکی از دانشگاه مادرید اسپانیا و فینیکس آمریکا زمان برگزاری: 1399/09/25 ساعت 9:30 صبح به وقت تهران […]
1399-09-01

وبینار شرکت VTR با عنوان تجربیات به دست آمده از مطالعات علمی و آزمایشگاهی فارمی

وبینار شرکت VTR با عنوان تجربیات به دست آمده از مطالعات علمی و آزمایشگاهی فارمی بر روی فیتاز و زایلاناز شرکت VTR در دانشگاه های آلمان […]
1399-08-05

نمایشگاه دام طیور و آبزیان مهرماه ١٣٩٩

نمایشگاه دام طیور و آبزیان مهرماه ١٣٩٩
1399-08-05

وبیناراستفاده از آنزیم پروتئاز برای کاهش هزینه خوراک طیور

این وبینار در تاریخ 1399/07/25 ساعت 5:30 الی 7:30 دقیقه صبح برگزار شد و سخنران این وبینار دکتر Eduardo مشاور فنی تیم تحقیق و توسعه شرکت […]
1399-08-04

وبینار شرکت VTR با موضوع فیتات Dietary و فیتاز Exogenous

این وبینار در تاریخ 1399/08/12 ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت تهران برگزار شد و سخنران این وبینار، دکتر Peter selle از دانشگاه سیدنی استرالیا بودن. […]
English